Facebookへリンク

ข้อมูลบริษัท

ทักทาย

บริษัท Global Aichi มีเป้าหมายในการลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในบริษัท ขนาดเล็กและขนาดกลางในญี่ปุ่น และเพิ่มอัตราการจ้างงานของนักศึกษาต่างชาติ โดยการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและสถาบัน การศึกษา รวมถึงสร้าง JBL (Japan Business Life) One Stop Service สำหรับชาวต่างชาติเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ภารกิจและเป้าหมาย

"ฉันอยากทำงาน" "ฉันอยากจ้างงาน" ไม่มีขอบเขตในความคิดของมนุษย์       แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง  เพิ่มอัตราการจ้างงานของนักศึกษาต่างชาติ ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและสถาบันการศึกษา สร้างเครือข่ายบริษัทซึ่งต้อนรับชาวต่างชาติ JBL (Japan Business Life) One Stop Service

ข้อมูลธุรกิจ

・สนับสนุนการจ้างงานในบริษัทญี่ปุ่น ・การสัมมนาต่างๆ (อบรมภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ) ・จัดตั้งชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ・การสนับสนุนหลังการจ้างงาน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติหลังจากเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

แนวความคิด

บริษัท Global Aichi มีเป้าหมายในการแก้ไขอัตราการจ้างงานที่ต่ำของนักศึกษาต่างชาติให้ดีขึ้น โดยสร้างเครือข่ายองค์กรที่เชื่อมระหว่างนักศึกษาต่างชาติและภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ JBL (Japanese Business Life) One Stop Service เพื่อสนับสนุนการจ้างงานในบริษัทญี่ปุ่น นักศึกษาต่างชาติที่กำลังหางานในญี่ปุ่น มาหางานในญี่ปุ่นไปกับ Global Aichi กันเถอะ

สมัครสมาชิก

ณ ตอนนี้บริษัท Global Aichi กำลังเปิดรับสมัครสมาชิกนักศึกษาต่างชาติ
สมาชิกสามารถใช้บริการต่างๆของบริษัทโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนที่นี่:https://global-aichi.or.jp/registration